مجله شماره 2 زمستان 1402

دوره 1، شماره 2، اسفند 1402


سه مقاله دربارۀ مکاتبِ آذربایجانیِ «تحول‌خواهی جامعۀ زنان» و «ادبیاتِ نوگرا»:

دوره 1، شماره 2، اسفند 1402

شهرام پناهی‌خیاوی


چگونگی تشکیل جمهوری ترک ارس در پایان جنگ جهانی اول

دوره 1، شماره 2، اسفند 1402

حسین فیض اللهی وحید


“Sirlər xəzinəsi” poemasında deyimlər

دوره 1، شماره 2، اسفند 1402

Naile Asker


گویش اوغوز ی بر مبنای دیوان لغات التّرک ـ بخش اوّل

دوره 1، شماره 2، اسفند 1402

لطفعلی برقی


تحلیل توپونیم شهر " توپ آغاج " بیجار گروس با رویکرد زبانشناختی_ فرهنگی

دوره 1، شماره 2، اسفند 1402

خلیل مختاری نیا


یک سند از قتل عام ترکان آذربایجان در ایروان بدست ارامنه در جنگ جهانی اول

دوره 1، شماره 2، اسفند 1402

توحید ملک زاده دیلمقانی


ربع رشیدی: تبریزین ائلخانی لر دوورونده آکادمیک شهرجیگی

دوره 1، شماره 2، اسفند 1402

جمال آیریمی


Türkçenin Etkisinde Farsçanın Oluşum Süreci (Fars Dilinin Oluşumu ve 16 Alt Teorisine Bir Bakış)

دوره 1، شماره 2، اسفند 1402

اسماعیل جعفرزاده (جفرلی)


پروسة تشکّل زبان فارسی تحت تاثیر زبان ترکی (نگاهی به نظر یه کلی تشکّل زبان فارسی و 16 ز یر نظر یه متشکلة آن )

دوره 1، شماره 2، اسفند 1402

اسماعیل جعفرزاده (جفرلی)


ذکر جمیل خاطرات ـ وقایع آذربایجان سال های 1324ـ 1325 با تأکید بر خاطرات مرحوم رضا رسولی رضا همراز

دوره 1، شماره 1، آذر 1402

رضا همراز


مختصری از جغرافیای تاریخی آذربایجان

دوره 1، شماره 1، آذر 1402

حسین فیض اللهی وحید


رد پای آلبان‌ها در قره داغ

دوره 1، شماره 1، آذر 1402

میررضا حسینی


On Ararat an Armenian Movie

دوره 1، شماره 1، آذر 1402

عباسعلی احمداوغلو


پیره ترک مست عشق بررسی ملمع‌های شیخ صفی‌الدین اردبیلی و اهمیت آن در آشنایی با جایگاه و تأثیر گویش کهن ایرانی جنوب دریای خزر در بین صوفیان ترک آذربایجانی

دوره 1، شماره 1، آذر 1402

مهدی حسنی


ماهیت شهرها و راهها ی مواصالاتی در آذربایجان باستان و مکان یابی آنها

دوره 1، شماره 1، آذر 1402

توحید ملک زاده دیلمقانی


علی اکبر سعیدی سیرجانی و سلسله های ترک تاریخ ا یران

دوره 1، شماره 1، آذر 1402

علی بابازاده ایگدیر


نقد ی بر نگرش های متفاوت به حوادث و شخصیت های تار یخی آذربا یجان : چرا قاجار سقوط کرد؟ چرا ا یران توسعه نیافت؟

دوره 1، شماره 1، آذر 1402

اسماعیل جعفرزاده (جفرلی)