درباره نشریه

فصلنامة مطالعات تاریخ آذربایجان و ترک ، نشریه‌ای  جهت چاپ نتایج تحقیقات علمی پژوهشگران حوزه تاریخ آذربایجان و ترک در قالب مقالات علمی پژوهشی است که در سال، 4 شماره  منتشر می­شود. این نشریه مقالاتی تالیفی در حوزه ­های متعدد تاریخی، چون تاریخ اجتماعی- تاریخ سیاسی- تاریخ اقتصادی- سلسله­ های تاریخی آذربایجان، تاریخ معاصر، مطالعات تطبیقی تاریخی با مناطق و کشورهای هم جوار و  هر آنچه را در حوزه تاریخ آذربایجان و ترک توسط استادان، پژوهشگران، محققان، دانشجویان در قالب ایده ­های جدید و بکر و همچنین با محتوی  علمی و پژوهشی و با تاکید بر پژوهش محور بودن منتشر سازد،  است.