فرایند پذیرش مقالات

مقالات مندرج در این نشریه براساس تایید هیئت تحریریه و داوران منتشر می شود.