اهداف و چشم انداز

این مجله سعی دارد ارتباط سازنده علمی با دانشگاهها، محافل علمی و اشخاص حقیقی علمی در باب تاریخ، ادبیات و زبانی آذربایجان در قالب انتشارات مقالات و نتایج تحقیقاتشان برقرار نماید.