این مجله به انتشار مقالات  علمی- تحقیقی درباره تاریخ، زبان و تاریخ ادبیات آذربایجان در قالب تورکولوژی می پردازد. این مجله هم نگاه بومی- محلی یعنی میکرو به آذربایجان  و ترکان ایران دارد و هم نگاه ماکرو به تاریخ و فرهنگ ترکان در طی تاریخ.  این مجله از مقالات سایر محققین کشورهای مختلف درباره موضوعات تخصصی تورکولوژی و تورکیات هم استقبال می کند.

محل انتشار: اورمیه

ترتیب انتشار: فصلنامه 

نوع مجله: تخصصی تاریخ آذربایجان و ترکان

زبان انتشار: ترکی، فارسی و انگلیسی همراه با خلاصه سه زبانه

نوع داوری: دوسو ناشناس

حق‌مؤلف (کپی‌رایت) مقالات: نشریه تابع قوانین بین‌المللی حق نشر همگانی کرییتیو کامنز (CC BY-NC) است. حق‌مؤلف مقالات از آن نویسندگان است و نویسندگان مالک و صاحب حق‌مؤلف اثر خود هستند.

شماره مجوز پروانه انتشار وزارت فرهنگ و  ارشاد اسلامی: 94214

تاریخ مجوز: تابستان 1402

 

مجله شماره 2 زمستان 1402

مقاله پژوهشی

سه مقاله دربارۀ مکاتبِ آذربایجانیِ «تحول‌خواهی جامعۀ زنان» و «ادبیاتِ نوگرا»:

شهرام پناهی‌خیاوی


چگونگی تشکیل جمهوری ترک ارس در پایان جنگ جهانی اول

حسین فیض اللهی وحید


“Sirlər xəzinəsi” poemasında deyimlər

Naile Asker


گویش اوغوز ی بر مبنای دیوان لغات التّرک ـ بخش اوّل

لطفعلی برقی


تحلیل توپونیم شهر " توپ آغاج " بیجار گروس با رویکرد زبانشناختی_ فرهنگی

خلیل مختاری نیا


مقاله پژوهشی

یک سند از قتل عام ترکان آذربایجان در ایروان بدست ارامنه در جنگ جهانی اول

توحید ملک زاده دیلمقانی


ربع رشیدی: تبریزین ائلخانی لر دوورونده آکادمیک شهرجیگی

جمال آیریمی


Türkçenin Etkisinde Farsçanın Oluşum Süreci (Fars Dilinin Oluşumu ve 16 Alt Teorisine Bir Bakış)

اسماعیل جعفرزاده (جفرلی)


پروسة تشکّل زبان فارسی تحت تاثیر زبان ترکی (نگاهی به نظر یه کلی تشکّل زبان فارسی و 16 ز یر نظر یه متشکلة آن )

اسماعیل جعفرزاده (جفرلی)


ابر واژگان