راهنمای نویسندگان

این مجله از سیستم ارجاع دهی APA  استفاده می کند. زبانهای اصلی این مجله ترکی آذربایجانی ( الفبای لاتین و عربی)، فارسی و انگلیسی خواهد بود.

نویسندگان محترم لازم است قبل از ارسال مقاله، آنرا به صورت زیر تنظیم نمایند.

1- عنوان ( فارسی، انگلیسی و ترکی آذربایجانی)

2- چکیده مقاله (300-500 کلمه): به بررسی موضوع مقاله، بیان سوال و احیانا مشکل، روش حل مشکل و تحلیل آن و نتایج مقاله می پردازد. چکیده مقاله علاوه بر زبان اصلی به دو زبان دیگر هم خواهد بود.

3- کلمات کلیدی ( بین سه تا 5 کلمه) به سه زبان

4- مقدمه

5- مرور تحقیقات قبلی و بیان اینکه این تحقیق چه موارد تازه ای را به موارد قبلی اضافه خواهد کرد.( در صورت موجود بودن)

6- فصلهای مقاله

7- نتایج، بحث، نقد و پیشنهادها

8 فهرست منابع براساس سیستم APA ( ارجاع دهی درونی) مثال( ملک زاده، 1386: 52)