اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر توحید ملک زاده دیلمقانی
دانشگاه آزاد اسلامی

تاریخ

سردبیر

دکتر توحید ملک زاده دیلمقانی
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد

تاریخ

 • tohidmelikzadeyahoo.com
 • +989144469810

ویراستار

میلاد تیموری
تاریخ

تاریخ

 • teymurturanligmail.com
مهدی حسنی
محقق تاریخ

تاریخ

 • mehdi.hasani.argmail.com
دکتر نائله عسگر
ویراستار ارشد ترکی

ادبیات و تورکولوژی

 • qaracantalilive.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر رضا آقایاری زاهد
,دانشگاه آزاد اسلامی

تاریخ ادبیات

 • agayari87yahoo.com
دکتر علی ابوالقاسمی
محقق تاریخ

تاریخ

 • aliabolghaemigmail.com
دکتر عباسعلی احمداوغلو
محقق ادبیات و تورکولوژی

ادبیات و تورکولوژی

 • arazahmadoglugmail.com
دکتر اختیار بخشی
دانشگاه تربیت معلم

ادبیات و تورکولوژی

 • ikhtiyar.bakhshigmail.com
دکتر لطفعلی برقی
محقق تاریخ ادبیات

تاریخ ادبیات

 • lotfealibarghiigmail.com
دکتر شهرام پناهی خیاوی
دانشگاه آزاد اسلامی

تاریخ

 • xiyavi4gmail.com
دکتر سیامک حسنعلی زاده
محقق تورکولوژی

تورکولوژی

دکتر داود کوهی
دانشگاه آزاد اسلامی

زبانشناسی

 • davudkuhiyahoo.com
دکتر آراز محمد سارلی
دانشگاه آزاد اسلامی

تاریخ

 • turkmenbookyahoo.com
دکتر علیرضا مقدم
دانشگاه سوسیال بیلیم آنکارا

تاریخ

 • aliriza.mukaddamasbu.edu.tr

اعضای مشورتی هیات تحریریه

جمال آیریمی
محقق تاریخ

تاریخ

 • ayrimelliyahoo.com
بهرام اسدی
محقق

تاریخ ادبیات

 • bahram.asadi65gmail.com
اسماعیل جعفرزاده( جفرلی )
محقق فیلولوزی

فیلولوژی

 • sumernashrgmail.com
رضا زرگری
محقق تاریخ

تاریخ

 • r.zargargmail.com
حسین فیض الهی وحید
محقق

تاریخ

 • hosseinfeizollahi852gmail.com
خلیل مختاری نیا
محقق تاریخ

تاریخ

 • kmo198395gmail.com

صفحه آرا

دکتر مرضیه حسینی
urmia

طراحی

 • marziyeh.hoseinigmail.com