تحلیل توپونیم شهر " توپ آغاج " بیجار گروس با رویکرد زبانشناختی_ فرهنگی

نویسنده

محقق تاریخ و ادبیات ترکان

عنوان مقاله [English]

Analysis of the Toponym of the City Top Aghaj by Bijar Garos with Cultural-Linguistic Approach**************** Bicar Qəros bölgəsi Top Ağac şəhərinin toponiminin mədəni-linqvistik yanaşma ilə təhlili

نویسنده [English]

  • Khalil Mokhtarinia

Turkish researcher

  • تاریخ دریافت: 21 بهمن 1402
  • تاریخ پذیرش: 21 بهمن 1402
  • تاریخ اولین انتشار: 21 بهمن 1402
  • تاریخ انتشار: 01 اسفند 1402