دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، اسفند 1402 
مجله شماره 2 زمستان 1402

مقاله پژوهشی

سه مقاله دربارۀ مکاتبِ آذربایجانیِ «تحول‌خواهی جامعۀ زنان» و «ادبیاتِ نوگرا»:

شهرام پناهی‌خیاوی


چگونگی تشکیل جمهوری ترک ارس در پایان جنگ جهانی اول

حسین فیض اللهی وحید


“Sirlər xəzinəsi” poemasında deyimlər

Naile Asker


گویش اوغوز ی بر مبنای دیوان لغات التّرک ـ بخش اوّل

لطفعلی برقی


تحلیل توپونیم شهر " توپ آغاج " بیجار گروس با رویکرد زبانشناختی_ فرهنگی

خلیل مختاری نیا


مقاله پژوهشی

یک سند از قتل عام ترکان آذربایجان در ایروان بدست ارامنه در جنگ جهانی اول

توحید ملک زاده دیلمقانی


ربع رشیدی: تبریزین ائلخانی لر دوورونده آکادمیک شهرجیگی

جمال آیریمی


Türkçenin Etkisinde Farsçanın Oluşum Süreci (Fars Dilinin Oluşumu ve 16 Alt Teorisine Bir Bakış)

اسماعیل جعفرزاده (جفرلی)


پروسة تشکّل زبان فارسی تحت تاثیر زبان ترکی (نگاهی به نظر یه کلی تشکّل زبان فارسی و 16 ز یر نظر یه متشکلة آن )

اسماعیل جعفرزاده (جفرلی)