دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، آذر 1402 

مقاله پژوهشی

ذکر جمیل خاطرات ـ وقایع آذربایجان سال های 1324ـ 1325 با تأکید بر خاطرات مرحوم رضا رسولی رضا همراز

رضا همراز


مختصری از جغرافیای تاریخی آذربایجان

حسین فیض اللهی وحید


رد پای آلبان‌ها در قره داغ

میررضا حسینی


On Ararat an Armenian Movie

عباسعلی احمداوغلو


پیره ترک مست عشق بررسی ملمع‌های شیخ صفی‌الدین اردبیلی و اهمیت آن در آشنایی با جایگاه و تأثیر گویش کهن ایرانی جنوب دریای خزر در بین صوفیان ترک آذربایجانی

مهدی حسنی


ماهیت شهرها و راهها ی مواصالاتی در آذربایجان باستان و مکان یابی آنها

توحید ملک زاده دیلمقانی


علی اکبر سعیدی سیرجانی و سلسله های ترک تاریخ ا یران

علی بابازاده ایگدیر


نقد ی بر نگرش های متفاوت به حوادث و شخصیت های تار یخی آذربا یجان : چرا قاجار سقوط کرد؟ چرا ا یران توسعه نیافت؟

اسماعیل جعفرزاده (جفرلی)